Dell OptiPlex GX60 Sonic Solutions DigitalMedia driver download miễn phí (ver. 2.­0.­0.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Dell OptiPlex GX60 Sonic Solutions DigitalMedia driver cho Notebooks.

Sonic Solutions DigitalMedia (ver. 2.­0.­0.­1) ZIP phát hành 2011.12.07.

File được download 0 lần và được xem 368 lần.

Loại Notebooks
Hãng Dell
Thiết bị OptiPlex GX60
Hệ điều hành Windows XP, Windows Vista
Phiên bản 2.­0.­0.­1
Kích thước file 82.08 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2011.12.07
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Dell OptiPlex GX60 Sonic Solutions DigitalMedia driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Sonic Solutions DigitalMedia driver for Dell OptiPlex GX60 This Intel(R) Viiv(TM) component contains software to inquire if the current platform is an Intel(R) Viiv(TM) technology based PC.­ This component is required so that Viiv(TM) aware applications can register with Microsoft Windows Media Center Edition as Viiv(TM) applications.­

Driver Notebooks Dell OptiPlex GX60 phổ biến:

Driver Dell Notebooks phổ biến: